FAQ

Dla Jednostek MS

Gdzie mogę zgłosić problemy dotyczące EPO?

Na potrzeby wsparcia systemu EPO uruchomiono usługę w systemie ServiceDesk MS oraz telefoniczne wsparcie użytkowników pod numerem telefonu: 71 748 96 00 wew 7.

Przy aktualizacji kodów pocztowych dostaję komunikaty o błędach dotyczących aktualizacji w niektórych bazach. Czym to jest spowodowane?

Sytuacja ma miejsce dla baz wydziałowych, które są podłączone do biura podawczego, a nie obsługują EPO. Usługa sprawdza czy dana baza obsługuje EPO (obecność tabeli epopna) i jeżeli tak to aktualizuje w niej kody pocztowe. W przypadku baz, które jeszcze nie są dostosowane do EPO generowany jest komunikat błędu. Jest to tylko informacja dla użytkownika i nie należy się nim przejmować.

Oprogramowanie Klienckie - Pomoc Zdalna

Dla Operatorów Pocztowych

        W niniejszej sekcji Sąd Apelacyjny w Białymstoku zamieszcza odpowiedzi na pytania przedstawiane przez operatorów pocztowych, w zakresie technicznych aspektów funkcjonowania EPO. Sąd Apelacyjny w Białymstoku został zobowiązany do współpracy z operatorami pocztowymi w zakresie wytworzenia interfejsu B2B po stronie operatorów.
        Zamieszczone poniżej informacje o charakterze stricte technicznym nie mogą być interpretowane jako wiążąca interpretacja zobowiązań operatorów pocztowych, wynikających ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, umów ani zamówień publicznych. W szczególności, zamieszczone poniżej informacje o charakterze stricte technicznym nie stanowią interpretacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia jakiegokolwiek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez podmioty trzecie i celem ich zmieszczenia jest wyłącznie udzielenie operatorom pocztowym informacji o bieżącym sposobie funkcjonowania EPO oraz rozwiązaniach technicznych, które mogą być stosowane w celu integracji z systemem EPO. Niniejsza sekcja nie zawiera żadnych informacji dotyczących możliwych form integracji systemów informatycznych operatorów pocztowych z systemami informatycznymi innymi niż EPO.
        W ocenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku opisane w niniejszej sekcji rozwiązania techniczne są możliwe do zrealizowania lub są obecnie wykorzystywane i nie naruszają praw osób trzecich ani przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie można jednak wykluczyć, że w okolicznościach konkretnego przypadku, Sąd lub organ administracji publicznej zajmie odmienne stanowisko.

Pytanie 1 - Dokument EKN.xsd opisuje pole do przenoszenia wartości kwotowej ...

Dokument "EKN.xsd" opisuje pole do przenoszenia wartości kwotowej, użyta jest zmienna typu string(50). Czy ewentualnie przekazywana w polu wartość dla przesyłek z ustalona wartością będzie w zł, czy w groszach, a jeżeli w zł jaki będzie separator części dziesiętnej (oczekiwane jest w groszach)?

Wartość kwotowa nie jest przekazywana do systemu MSEPO, zatem nie jest również przekazywana dla operatora poprzez InterfejsB2B.

Pytanie 2 - Czy metoda "MailStatusChangeNotify" opisana dla kanału EPO ...

Czy metoda MailStatusChangeNotify opisana dla kanału EPO będzie wykorzystywana do przekazywania informacji o zmianach statusów dla przesyłek nadanych tylko tym kanałem czy zarówno dla przesyłki typu „Przesyłka” jak i przesyłki typu „PrzesyłkaEPO” z definicji "EKN.xsd" czy też tylko dla przesyłek nadanych w typie "PrzesylkaEPO" ?
Jeżeli także dla przesyłki typu „Przesylka” jak będzie wykonywane wykrywanie (śledzenie) statusów, czy takimi samymi kodami jak dla przesyłki typu „PtrzesyłkaEPO”? jak będzie wykrywany stan doręczenia/zwrotu w związku z brakiem kartyEPO dla typu „Przesyłka”.

Metoda MailSatusChangeNotify opisana dla kanału EPO będzie wykorzystywana tylko do przekazywania informacji o zmianach statusów tylko dla przesyłek o typie „PrzesylkaEPO” nadanych tym kanałem. Przesyłki typu „Przesylka” nie są procedowane w systemie EPOMS

Pytanie 3 - Dla przesyłek EPO skierowanych przez MS na obszar nie objęty EPO ...

Dla przesyłek EPO skierowanych przez MS na obszar nie objęty EPO wymagane jest aby dokonać dla nich zwrotu, tak jak dla mylnie zaadresowanych/z niekompletnym adresem. Dla mylnie skierowanych na obszarze obsługiwanym przez EPO generujemy metodą AddDeliveryConfirmationRequest status 4 lub 6, ale poza obszarem EPO nie możemy tego wygenerować, czy do potwierdzenia zwrotu wymagana jest jednak ta metoda, czy wymagane jest rozszerzenie przekazywanych statusów metodą MailStatusChangeNotify (rozszerzenie o zwrot), czy też nie oczekujemy elektronicznego potwierdzenia zwrotu dla tego rodzaju nadania?

Takie przesyłki powinny zostać odrzucone na etapie przejęcia EKN. Jeżeli okaże się, że nadawca podał nieprawidłowy kod pocztowy, przesyłka może być zwrócona poza system EPO jako nieprawidłowo zaadresowana. Wówczas odpowiednią informację należy przekazać strukturze wsparcia dla odnotowania zakończenia procedowania w EPO.

Pytanie 4 - Czy w sytuacji kiedy w jednym dniu w jednym sądzie nadającym przesyłki ...

Czy w sytuacji kiedy w jednym dniu w jednym Sądzie nadającym przesyłki będzie generowana korespondencja drukowana i kopertowana w placówce Sądu oraz kierowana do Centrum Wydruków księgi nadawcze w formacie EKN będą przekazywane metodą AddMailListRequest osobno, czy też będą przypadki, kiedy w jednym zbiorze EKN będą przesyłki nadane bezpośrednio przez Sąd nadający (i odebrane przez lokalnego kuriera) i jednocześnie kierowane do Centrum Wydruków?

W przypadku korzystania z usługi „Centrum Obsługi Druku” nadawanie EKN uzależnione jest od organizacji pracy danej jednostki (sądu). Przesyłki z Centrum Wydruku mogą zarówno znajdować się na osobnej Elektronicznej Książce Nadawczej jak i razem z innymi przesyłkami generowanymi i kopertowanymi w placówce Sądu.

Pytanie 5 - Czy nadanie korespondencji elektronicznie za pomocą metody "AddMailListRequest" ...

Czy nadanie korespondencji elektronicznie za pomocą metody AddMailListRequest jest równoznaczne z oczekiwaniem odebrania fizycznej korespondencji w tym samym dniu? W pytaniu chodzi o sytuację kiedy Sąd nadający korzysta z Centrum Wydruków, czy nada EKN jednocześnie ze skierowaniem korespondencji do Centrum Wydruków, czy też EKN dla korespondencji drukowanej w Centrum Wydruków będzie generowany dopiero po fizycznym wydrukowaniu i osiągnięciu gotowości do odbioru korespondencji z Centrum Wydruków?

Założeniem jest, że EKN z przesyłkami kierowanymi do Centrum Wydruku będzie generowany dopiero po fizycznym wydrukowaniu i osiągnięciu gotowości do odbioru korespondencji. Każda przesyłka przekazana fizycznie operatorowi powinna być uprzednio manifestowana za pomocą metody AddMailListRequest

Pytanie 6 - W jakim miejscu i w jakiej sytuacji procesu doręczania metoda "MailStatusChangeNotify" ...

W jakim miejscu i w jakiej sytuacji procesu doręczania metoda MailStatusChangeNotify ma zwrócić status „zakończono ścieżką tradycyjną – 57” czy ma być to sens opisany w pkt 4 dokumentu „Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym” (rozszerzając obowiązywanie także dla postępowania cywilnego). W zmianie wprowadzono opis procesu dla sytuacji: „W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, z przyczyn technicznych, złożenie przez odbierającego podpisu na elektronicznym formularzu pokwitowania odbioru”
Czy przedmiotowa sytuacja dotyczy okoliczności po stronie odbierającego (np. ręka w gipsie), czy po stronie doręczającego (np. awaria techniczna tabletu), czy obydwu przypadków ?
Czy sytuacja dotyczy doręczania przez listonosza, czy także odbierania przesyłki w placówce pocztowej po uprzednim awizowaniu ?
Czy w opisanej sytuacji należy informować o zmianie statusu tylko metodą MailStatusChangeNotify czy także AddDeliveryConfirmationRequest ale bez podpisanej elektronicznie "KartyEPO" , która nie jest elementem wymaganym?

Przedmiotowa sytuacja dotyczy jedynie okoliczności po stronie doręczającego. Sytuacja dotyczy zarówno przy doręczaniu przez listonosza jak też przy odbieraniu przesyłki w placówce pocztowej po uprzednim awizowaniu.
W opisanej sytuacji należy poinformować metodą MailStatusChangeNotify.

Pytanie 7 - Metoda "MailStatusChangeNotify" może zwrócić status błędu (-1) ...

Metoda MailStatusChangeNotify może zwrócić status błędu (-1) w jakich przypadkach może to nastąpić? Czy odpowiedź błędu może być związana z czasową niedostępnością usługi po stronie MS i po otrzymaniu odpowiedzi błędu należy ponawiać wywołanie metody (jak długo, ile razy), czy błąd jest jednoznaczny i nie należy ponownie wywoływać metody?

Sugerowane jest przechowanie komunikatu w kolejce komunikatów z błędami, wykonanie ponownej próby przekazania komunikatu (w tym samym dniu) a następnie skontaktowanie się z ServiceDesk EPO w celu wyjaśnienia problemu.

Pytanie 8 - Metoda "MailStatusChangeNotify" opisana w dokumentacji EPO przedstawia następujące statusy i ich kody ...

Metoda MailStatusChangeNotify opisana w dokumentacji EPO przedstawia następujące statusy i ich kody StatusPrzesylki (id statusu przesyłki zgodnie z słownikiem) – wymaga się by raportowane były co najmniej statusy:
a) w urzędzie oddawczym (5) – przy pierwszym fizycznym zarejestrowaniu przesyłki w SI opraratora
b) dowiązana do karty EPO (36 ) – przy umieszczeniu na liście doręczeń ( tablecie )
c) Awizo1 ( wraz z określeniem miejsca pozostawienia zawiadomienia)
d) Awizo2
e) zakończona ścieżką tradycyjną (57)

Czy to oznacza, że Awizo2 nie powinno być raportowane (brak kodu), czy też ma używać statusów przyjętych dla Awizo1, wtedy nie będzie można rozróżnić, czy chodzi o Awizo1 czy o Awizo2?

Awizo2 w komunikacie Metoda MailStatusChangeNotify jest opcjonalne. Awizo1 jest dla nas istotne bo zawiera informację o lokalizacji placówki, w której przesyłka się znajduje. Informacja o Awizo2 powinna być obligatoryjnie przekazana w komunikacie AddDeliveryConfirmationRequest. Dobrą praktyką (jednak fakultatywną) jest przekazanie informacji o Awizo2 metodą MailStatusChangeNotify. W takim wypadku kod wynosi statusu wynosi - 32.

Pytanie 9 - Metoda "MailStatusChangeNotify" poza kodami wprowadza pole opisowe "StatusUwagi" ...

Metoda MailStatusChangeNotify poza kodami wprowadza pole opisowe "StatusUwagi" w dokumentacji opisano przykład dla statusu Awizo, czy wartości tego pola mogą być dowolnie przekazywane przez operatora (w tym puste), czy MS oczekuje określonych wartości dla określonych statusów, jeżeli tak, to jakich dla każdego statusu, proszę o ich podanie.

Dla Awizo1 oczekuje się podania placówki, w której pozostawiono przesyłkę. W przypadku innych statusów zawartość nie jest wymagana.

Pytanie 10 - W dokumencie opisującym EPO opisano metodę "GetMailStatisticRequest " ...

W dokumencie opisującym EPO opisano metodę GetMailStatisticRequest w wyniku działania której operator pocztowy generuje odpowiedź metodą GetMailStatisticResponse. Kluczowymi polami w metodzie są zestawy wskaźników, które odpowiadają różnym raportom. Do dokumentu został dołączony przykład opisujący cztery wartości „PrzekazaneDoOperatora”, „Doreczone”, „Wydane”, „Zwrocone” czy to jest kompletna zamknięta lista wskaźników, czy mogą pojawić się nowe, jeżeli mogą to jakie one będą i jakie będzie ich znaczenie biznesowe.

Przedstawione cztery wartości „PrzekazaneDoOperatora”, „Doreczone”, „Wydane”, „Zwrocone” są zamkniętą listą wskaźników. Na chwilę obecną nie są przewidywane nowe wartości.
Jako „PrzekazaneDoOperatora” należy rozumieć przesyłki fizycznie przekazane operatorowi . Tzn. te, dla których operator odesłał komunikat MailStatusChangeNotify ze statusem 5
Natomiast jako „Wydane” rozumiemy przesyłki wydane w placówce pocztowej po ówczesnej awizacji

Pytanie 11 - Czy udostępnione jest środowisko testowe EPO?

Środowisko testowe MSEPO umożliwia przeprowadzenie całego procesu.
Dla uzyskania dostępu konieczny jest kontakt z obsługą techniczną, w celu uzyskania danych dostępowych. Środowisko testowe w pełnej funkcjonalności jest dostępne od 3 listopada 2015 roku.

Pytanie 12 - Opisana w dokumentacji EPO metoda "AddDeliveryConfirmationRequest" ...

Opisana w dokumentacji EPO metoda AddDeliveryConfirmationRequest potwierdzająca doręczenie przesyłki poza KartąEPO przekazuje dwa pola statusowe "StatusPrzesylki" i "StatusUwagi". Opisano dalej, że pole "StatusPrzesylki" zawiera „id statusu zgodnie ze słownikiem” prosimy o przekazanie tego słownika.
W opisie metody opisano „Znaczenie zawartości istotnych znaczników” ale z niego niestety nie wynika, czy dla przesyłki Doręczonej adresatowi "StatusPrzesylki" powinien przyjąć wartość „2” czy „20”, a doręczenie sołtysowi „2” czy „23” czy może id statusu pochodzi z innego słownika. W opisie podano także przykłady wypełnienia pola "StatusUwagi" dla statusu Awizowanie jako np. adres awizacji. Czy ta zawartość pola jest faktycznie przykładem, czy obowiązkowym wymaganiem, jakie są wymagania dla pola dla innych statusów?

Czy metoda ta ma być wywoływana tylko dla przesyłki typu „PrzesyłkaEPO” czy także dla przesyłki typu „Przesyłka” jeżeli tak, to czy z takimi samymi wartościami pól „StatusPrzesylki” i „StatusUwagi” czy z innymi , jeżeli z innymi to z jakimi?
Prosimy o podanie pełnego słownika „StatusPrzesylki” w raz z jego opisem związanym z procesem doręczenia oraz jeżeli wymagane jest pole „StatusUwagi” jego zawartość dla poszczególnych „StatusówPrzesyłki”.

Zbiór Statusy Przesyłek EPO zawiera mapowania, które stanowią odpowiedź na pytanie. W systemie, dla metody AddDeliveryConfirmationRequest są odnotowywane statusy z KartyEPO.
W załączonym dokumencie kolumna E – oznacza status przekazywany w w komunikacie w obu typach komunikatów MailStatusChangeNotifyRequest oraz AddDeliveryConfirmationRequest.
Natomiast kolumny A, B, C są przekazywane wewnątrz potwierdzenia odbioru EPO. Tag po dekompresji w komunikacie AddDeliveryConfirmationRequest.

Pytanie 13 - Jakie jest znaczenie biznesowe następujących atrybutów nadawanych ...

Jakie jest znaczenie biznesowe następujących atrybutów nadawanych przesyłek typu "Przesylka" i "PrzesylkaEPO" oraz jakie wartości (w rozumieniu biznesowym) mogą przyjmować:

 1. Karta
 2. Pismo
 3. Rodzaj

  1. Karta - Pozostaje puste, wartości tych tagów nie są przetwarzane w systemie EPO.
  2. Pismo - Pozostaje puste, wartości tych tagów nie są przetwarzane w systemie EPO.
  3. Rodzaj - Opis zawartości przesyłki oraz np. terminu rozprawy...

Pytanie 14 - Czy atrybut Sygnatura ma ściśle określony format?

Czy atrybut Sygnatura ma ściśle określony format? Np. zawiera/zaczyna się symbolem repertorium sprawy? Jeżeli tak, proszę o wskazanie źródła lub przesłanie kompletnego słownika repertoriów stosowanych w atrybutu Sygnatura z podziałem na rodzaj postępowania (karne, cywilne, podatkowe, administracyjne)

Sygnatura składa się z rzymskiego oznaczenia wydziału oraz ewentualnie po kropce arabskiego numeru sekcji, numeru repertorium lub wykazu, numeru kolejnego oraz dwucyfrowego roku sprawy. Szczegóły znajdują się w „Zarządzeniu Nr 81/03/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej”.
W chwili obecnej EPO nie ma zastosowania w procedurze podatkowej i administracyjnej.
Nie jest też dobrym pomysłem wywodzenie kategorii sprawy z sygnatury. Wiąże się to z koniecznością utrzymywania często zmieniających się słowników. Manifestowanie kategorii sprawy (Cywilna/Karna) będzie realizowane w EPO w sposób opisany w dokumencie Epo - zmiana dot. wprowadzenia oznaczenia adresatowi osobiście

Aktualnie korespondencja jest generowana z sądów w obszarze merytorycznym jest generowana wg procedury karnej oraz cywilnej.
Poza obszarem merytorycznym niewielka część przesyłek jest procedowana zgodnie z przepisami w postępowaniu administracyjnym. Dotychczas taka korespondencja nie była przekazywana z sądów z doręczeniami EPO.

Wszystkie przesyłki, które nie dotyczą postępowania karnego należy traktować jako procedowane zgodnie z procedurą cywilną.

Pytanie 15 - Czy poprawna jest interpretacja znaczenia i dopuszczalnych wartości dla pozostałych atrybutów przesyłek nadawanych w interfejsie EPO?

Czy poprawna jest interpretacja znaczenia i dopuszczalnych wartości dla pozostałych atrybutów przesyłek (zarówno typu Przesylka jak i typu PrzesylkaEPO) nadawanych w interfejsie EPO:

 1. DlaOciemn - Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”: T – tak, N – nie
  1. Czy EPO będzie zawsze ustawiało ten atrybut?
   Nie zawsze
  2. Czy brak określenia tego atrybutu dla przesyłki oznacza, że DlaOciemn=N?
   Tak
 2. EgzBibl - Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem bibliotecznym”: T – tak, N – nie
  1. Czy EPO będzie zawsze ustawiało ten atrybut?
   Nie
  2. Czy brak określenia tego atrybutu dla przesyłki oznacza, że EgzBibl=N?
   Tak
 3. Firmowa - Informuje o tym, czy jest przesyłką „firmową”: T – tak, N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)
  Nie dotyczy
 4. IloscPotwOdb - liczba potwierdzeń odbioru, atrybut dotyczy papierowych potwierdzeń odbioru, czy dla typu "PrzesyłkaEPO" dopuszczają państwo przesyłanie atrybutu
  Tak, zawsze 1, planowane jest wprowadzenie zmiany dla doręczeń w zakładach zamkniętych ale nie na tym etapie
 5. Kategoria - Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna, P – priorytetowa
  1. Czy EPO będzie zawsze ustawiało ten atrybut?
   Nie
  2. Czy brak określenia tego atrybutu dla przesyłki oznacza, że Kategoria=P?
   Nie, domyślnie Kategoria=E.
 6. KwotaPobrania - Kwota, jaką należy pobrać w związku z doręczeniem przesyłki do Adresata; podana w groszach.
  Nie dotyczy
 7. Masa - Masa przesyłki; podana w gramach.
  Tak
 8. NrNadania - Numer nadania przypisany do przesyłki
  Tak
 9. Oplacenie - Symbol formy opłacenia przesyłki: N – Frankownica, K – Z dołu, B – Bezgotówkowa, X – Zaliczkowa, S – Służbowa, Z – znaczkami, F – Frankownica UP, G – Gotówkowa, Q – Z góry.
  1. Czy EPO będzie zawsze ustawiało ten atrybut?
   Nie dotyczy
  2. Czy brak określenia tego atrybutu dla przesyłki oznacza, że Oplacenie=K ?
   Nie dotyczy
 10. PosteRestante- Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak, N – nie
  1. Czy EPO będzie zawsze ustawiało ten atrybut?
   Nie dotyczy
  2. Czy brak określenia tego atrybutu dla przesyłki oznacza, że PosteRestante=N?
   Nie dotyczy
 11. SposobPotwOdb
  E – Usługa Pocztex koperta firmowa do 1kg
  F – Usługa Pocztowa do 5kg
  L – List zwykły priorytetowy
  Nie dotyczy
 12. Strefa - Dotyczy gabarytu przesyłki: A – gabaryt A, B – gabaryt B
  1. Czy EPO będzie zawsze ustawiało ten atrybut?
   Nie
  2. Jaka wartość ma być przyjęta w przypadku braku atrybutu?
   W przypadku braku atrybutu powinna być przyjęta wartość „A”
 13. TerminPotwOdb - Termin-serwis potwierdzenia odbioru dla przesyłki przekazywane pocztexem: A – Miejski do 3h – do 5 km, B – Miejski do 3h – do 10 km, C – Miejski do 3h – do 15 km, D – Miejski do 3h – powyżej 15 km, E – Miejski do 4h – do 10 km, F – Miejski do 4h – do 15 km, G – Miejski do 4h – do 20 km, H – Miejski do 4h – do 30 km, J – Miejski do 4h – do 40 km, X – Ekspres 24,
  Nie dotyczy
 14. Ubezpieczona - Informuje o tym, czy jest przesyłką „ubezpieczoną”: T – tak, N – nie
  1. Czy EPO będzie zawsze ustawiało ten atrybut?
   Nie
  2. Czy brak określenia tego atrybutu dla przesyłki oznacza, że Ubezpieczona=N?
   Nie dotyczy
 15. Wartosc - Deklarowana wartość; podana w groszach
  Nie dotyczy
 16. Kraj – nazwa kraju odbiorcy
  1. Czy EPO będzie zawsze ustawiało ten atrybut?
   Nie
  2. Czy brak określenia tego atrybutu dla przesyłki oznacza, że Kraj=POLSKA?
   Tak

Pytanie 16 - Jakie mają być kody dla elementu <xsd:element name="OdbiorcaPrzesylki" type="xsd:int"/> ...

Jakie mają być kody dla elementu <xsd:element name="OdbiorcaPrzesylki" type="xsd:int"/>
w przypadku doręczania „Do rąk własnych” w postępowaniu karnym ? wobec tego, że w formularzu papierowym wskazano jako odbiorców w takim przypadku inne pozycje niż w dokumentacji EPO InterfaceB2B umieszczonej na stronie Opis interface wymiany danych systemu EPO.

 1. Adresatowi
 2. Adresatowi, który nie mógł lub nie chciał pokwitować odbioru przesyłki
 3. Osobie uprawnionej do odbioru przesyłki

Z oczywistych powodów taka przesyłka może być doręczona tylko Adresatowi. Ograniczenie związane z doręczeniem tylko do rąk własnych nie wpływa na zwracane statusy doręczeń. Obsługa powinna polegać na ograniczeniu możliwości wyboru odznaczenia odbiorcy innego niż adresata. Statusy doręczenia nie zmieniają się w żadnym przypadku. Sposób manifestowania przesyłek „do rąk własnych” został opisany w dokumencie Epo - zmiana dot. wprowadzenia oznaczenia adresatowi osobiście.

Pytanie 17 - Czy statusy doręczenia, wydania, braku doręczenia, zwrotu w takiej sytuacji ...

Czy statusy doręczenia, wydania, braku doręczenia, zwrotu w takiej sytuacji (Adresatowi osobiście) ma być nadal opatrzone kodami statusów jak w dokumencie Opis interface wymiany danych systemu EPO. czy innymi, jeżeli innymi to jakimi?

Odpowiedź jak w pytaniu 16

Pytanie 18 - Czy w przypadku nie doręczania „Do rąk własnych” jako odbiorca przesyłki powinien w postępowaniu karnym zostać użyty element słownika?

Czy w przypadku nie doręczania „Do rąk własnych” jako odbiorca przesyłki powinien w postepowaniu karnym zostać użyty element słownika:
        0 – Adresatowi
              1 – Dorosłemu domownikowi
              2 - Dozorcy
              3 – Sołtysowi
              4 - Administracji domu
z kodami jak wyżej (czyli jak w dokumentacji na stronie Opis interface wymiany danych systemu EPO) , czy też jak wskazano w papierowym potwierdzeniu odbioru, którego wzór dołączono do „DzU z dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 887”.
Jeżeli z Załącznika do Rozporządzenia to jakie mają być ich kody?

Odpowiedź jak w pytaniu 16

Pytanie 19 - W „DzU z dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 887” nie opisano postępowania podczas wydania po awizowaniu przesyłki kierowanej „Do rąk własnych”

W „DzU z dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 887” nie opisano postępowania podczas wydania po awizowaniu przesyłki kierowanej „Do rąk własnych” Czy nadal mają być używani odbiorcy opisani w dokumentacji Opis interface wymiany danych systemu EPO
      5 Wydana (po awizo)
        OdbiorcaPrzesylki:
            0: Adresat
             1: Upoważniony Pracownik
             2: Osobie uprawnionej do reprezentacji
             3: Pełnomocnik pocztowy
Czy też inni?
Jeżeli inni to jacy i z jakimi kodami?
Czy Status Przesyłki dla „Do rąk własnych” ma być nadal oznaczony jako „5 Wydana (po awizo)”, czy inny . Jeżeli inny to jaki?

Odpowiedź jak w pytaniu 16

Pytanie 20 - Czy dla postępowania cywilnego prowadzone zostaje doręczanie „do rąk własnych” ...

Czy dla postępowania cywilnego prowadzone zostaje doręczanie „do rąk własnych” i jakie są opisy, kody StatusówPrzesyłki w poszczególnych fazach doręczania (pytanie analogiczne z postępowaniem karnym opisane w pytaniach 13-16)

Odpowiedź jak w pytaniu 16

Pytanie 21 - Czy w ramach interfejsu EPO opisanego na ...

Czy w ramach interfejsu EPO opisanego w dokumencie Opis interface wymiany danych systemu EPO Przesyłki typu „PrzesylkaEPO” nadawane będą przesyłki tylko w postępowaniu cywilnym i karnym, czy także podatkowym, administracyjnym lub bez postępowania sądowego (na zasadach ogólnych)? Czy dla wszystkich obowiązują pola „StatusPrzesyłki” przyjmują te same wartości słownikowe?

Odpowiedź jak w pytaniu 16

Pytanie 22 - Jaka jest różnica pomiędzy przesyłką typu "Przesylka" a przesyłką typu "PrzesylkaEPO"?

Jaka jest różnica pomiędzy przesyłką typu "Przesylka" a przesyłką typu "PrzesylkaEPO"? (typy opisane w EKN.xsd) Do czego będzie biznesowo wykorzystywany typ "Przesyłka", czy będzie wykorzystywany? Czy przesyłki z papierowym potwierdzeniem odbioru będą przenoszone typem "Przesylka"?

W zbiorze EKN "Przesylka" oznacza przesyłkę bez elektronicznego potwierdzenia odbioru (tylko polecone). W systemie EPOMS w dalszym ciągu procedowane są tylko „PrzesyłkiEPO”. „Przesyłki” można pominąć w nie są w nim aktualnie rejestrowane i przetwarzane

Pytanie 23 - Czy przesyłki typu "PrzesylkaEPO" będą miały w polu usługi oznaczenie ...

Czy przesyłki typu "PrzesylkaEPO" będą miały w polu usługi oznaczenie „O” przeznaczone do oznaczania papierowego potwierdzenia odbioru? Jeżeli tak czy może wystąpić sytuacja, że dla jednej przesyłki będzie oczekiwane zarówno papierowe potwierdzenie odbioru jak i elektroniczne (EPO), jeżeli tak jak to odróżnić przy obecności atrybutu „O” w polu Usługi? Proponujemy dla typu "PrzesylkaEPO" nie umieszczać atrybutu „O” jeżeli nie miało by być świadczone dodatkowo papierowe potwierdzenie odbioru.

Przesyłki do procedowania z papierowym potwierdzeniem odbioru nie będą umieszczane w zbiorze EKN.

Pytanie 24 - Czy do autentykacji przy wzajemnym wywoływaniu usług sieciowych obydwie strony komunikacji mają wykorzystywać zarówno ClientCertificateAuthentication jak i login/hasło ?

Czy do autentykacji przy wzajemnym wywoływaniu usług sieciowych obydwie strony komunikacji mają wykorzystywać zarówno ClientCertificateAuthentication jak i login/hasło?

Należy założyć możliwość dodatkowej autentykacji na poziomie usługi sieciowej - Basic autentication. Szczegóły wymagają ustalenia z obsługą techniczną EPO.